Hus med historia

Hus med historia är en statlig satsning på hembygdsgårdarna under 2010-2012. Målet med projektet har varit att lyfta fram det lokala kulturarvet och skapa aktiviteter som lockar besökare och främjar intresset för historien. Totalt har regeringen satsat 40 miljoner kronor på vård av några av de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns på hembygdsgårdarna runt om i landet. Hus med historia-projektet har pågått under 2010-2012. Någon fortsättning är ännu inte beslutad.

Djura hembygdsförening har under 2011 och 2012 fått bidrag från Hus med historia- projektet med totalt 80 000 kronor. Pengarna har använts till renoveringar av husen på hembygdsgården.

Läs mer om den statliga satsningen Hus med historia.

Åtgärdsbehov
Pärttaket på Nypellasladan var i behov av renovering. Originalfönsterbågarna, flera av dem från 1700-talet, på samtliga byggnader behövde en varsam renovering. Diverse trähängrännor var rötskadade och måste bytas. Några byggnader måste lyftas upp eftersom de sjunkit ner i lerjorden. Skorstenskronorna var i stort behov av ommurning. Renovering av gårdens originalkällartrapp behövde göras. Dessutom behöves en översyn av taken göra, med komplettering av underlagspapp.

Nises källarstuga efter ommurning av skorstenskrona Murarna Jörgen Wenngren och Jimmy Soling från Kajgård Mur & Kakelugn, den 27 augusti 2012.

Vad har vi gjort för pengarna?
– Pärttaket på Nypellasladan visade sig vid närmare undersökningar vara så illa skadat att en restaurering av pärten var omöjlig. I samråd med vår expert på antikvariska åtgärder, Roland Andersson, och även i samråd med Anders Gottberg, Länsstyrelsen i Dalarna beslöts att lägga tegel ovanpå pärten. Vi fick gammalt tegel från en annan ladugårdsbyggnad i byn och vid nocken lades nockbräder.

– Nya hängrännor i trä tillverkade. Också nya hållare i smide tillverkades. De hängrännor som har bytts ut är de på förstukvistarna.

– Den gamla källarsvalen och Mas härbre har lyfts upp ur jorden och nya grundstenar har lagts.

– Trasiga tegelpannor har bytts ut.
I sammanhanget kan nämnas att spismuren i Nises källarstuga har under året fått en vattenskada till följd av att en tegelsten från skorstenskronan ramlat ner och skadat en tegelpanna. På grund av detta har regnvatten kunnat rinna in vid skorstensmuren, trots att taket är försett med underlagspapp under teglet. Skadan är nu lagad och personal från OCAB har besiktigat skadan och också gjort vissa åtgärder på öppna spisen i byggnaden. Byggnaden har som tidigare nämnts värdefulla dalmålningar målade direkt på brädväggarna.

– Flertalet fönsterbågar har lyfts upp så att de inte vilar dikt mot fönsterkarmen. Bågarna har också vänts så att den del som under många år utsatts mest för regn och sol får en mera skyddad plats. För de fönsterbågar som inte kunnat renoveras på plats har renoveringsarbeten slutförts i snickeriverkstad. Detta gäller fönstren på Hedpersstugan.

Hedpersstugan före ommurning av skorstenskronan.

– De två skorstenarna som finns på hembygdsgården har försetts med nya kronor. Skorstenen på Hedpersstugan var dessutom i så dåligt skick att en ny skorsten fick lov att muras. Ett foto av Nises källarstuga på sin ursprungliga plats i Höbby gav värdefull information vid utformningen av skorstenskronan på källarstugan. När det gällde kronan på Hedperstugan fanns ett foto från 1930-talet då hembygdsgården skapades. Detta foto användes som förlaga vid utformningen av kronan.

Hedpersstugan efter ommurningen.

Kvarvarande åtgärdsbehov
De anslagna medlen räckte inte riktigt till allt som vi önskade göra. Renovering källartrappen, översyn tak och lagning/utbyte timmerstockar återstår. Vi planerar att med egna medel göra ytterligare insatser under 2013.

Entreprenörer
Seppos Svets HB (byggnadsarbeten)
Byggnadsvård i Dalarna (fönsterrenovering)
Kajgård Mur & Kakelugn AB (murningsarbeten)

Antikvarisk medverkan
Roland Andersson